Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://konsultacje.krasnystaw-powiat.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Zgodność ze standardami

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Brzozowska, adres e-mail: anna.brzozowska@krasnystaw-powiat.pl oraz Andrzej Kostrzanowski, adres e-mail: informatycy@krasnystaw-powiat.pl.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Postępowanie odwoławcze

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia: 1. Wejście od strony wschodniej - parkingu, posiada schody oraz pochylnię. 2. Wejście od strony zachodniej nie występują bariery.

Dostosowanie korytarzy

Brak dostosowania.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania.

Dostosowanie wind

Zamontowano dźwig osobowy zewnętrzny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich.

Dostępność pochylni

Wejście główne posiada pochylnię, wejście boczne nie posiada przeszkód architektonicznych.

Dostępność platform

Brak dostosowania.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostosowania.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostosowania.

Dostosowanie parkingów

Są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Obowiązuje.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostosowania.

Dodatkowe informacje

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w starostwie - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Jak korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w starostwie?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi starostwa zamiar skorzystania z tłumacza.

Należy wskazać metodę komunikowania się.

Do góry